Όροι υποβάθμισης

(1).Πλαστική απαγόρευση

Στην Κίνα,

Μέχρι το 2022, η κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης θα μειωθεί σημαντικά, θα προωθηθούν εναλλακτικά προϊόντα και θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των πλαστικών απορριμμάτων που χρησιμοποιούνται ως πόροι και ενέργεια.

Μέχρι το 2025, θα έχει θεσπιστεί ουσιαστικά ένα σύστημα διαχείρισης για την παραγωγή, κυκλοφορία, κατανάλωση, ανακύκλωση και διάθεση πλαστικών προϊόντων, η ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σε πόλεις-κλειδιά θα μειωθεί σημαντικά και η πλαστική ρύπανση θα ελεγχθεί αποτελεσματικά.

ΣΤΗΝ Κίνα – Στις 10 Απριλίου 2020, η επαρχία Heilongjiang άρχισε να ζητά απόψεις σχετικά με το πρότυπο ταξινόμησης των αστικών οικιακών απορριμμάτων.

Πάνω σε

1.Υποβάθμιση

Επηρεαζόμενη από περιβαλλοντικές συνθήκες, μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα βήματα, η δομή υφίσταται σημαντικές αλλαγές και απώλεια απόδοσης (όπως ακεραιότητα, σχετική μοριακή μάζα, δομή ή μηχανική αντοχή).

2.Βιοαποικοδόμηση

Η αποδόμηση που προκαλείται από βιολογικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα από τη δράση των ενζύμων, προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη χημική δομή των υλικών.

Καθώς το υλικό αποσυντίθεται σταδιακά από μικροοργανισμούς ή ορισμένους οργανισμούς ως πηγή θρεπτικών συστατικών, οδηγεί σε απώλεια ποιότητας, απόδοση, όπως μείωση της φυσικής απόδοσης, και τελικά προκαλεί την αποσύνθεση του υλικού σε απλούστερες ενώσεις ή στοιχεία, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ) ή/και μεθάνιο (CH4), νερό (H2O) και μεταλλοποιημένα ανόργανα άλατα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτά, και νέα βιομάζα.

3. Τελική αερόβια βιοαποικοδόμηση

Υπό αερόβιες συνθήκες, το υλικό τελικά αποσυντίθεται από μικροοργανισμούς σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), νερό (H2O) και ανοργανοποιημένα ανόργανα άλατα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό και νέα βιομάζα.

4.Τελική αναερόβια βιοαποικοδόμηση

Υπό ανοξικές συνθήκες, το υλικό τελικά αποσυντίθεται από μικροοργανισμούς σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), νερό (H2O) και ανοργανοποιημένα ανόργανα άλατα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό και νέα βιομάζα.

5.Ικανότητα βιολογικής επεξεργασίας-βιολογική επεξεργασιμότητα (biological treatability)

Η δυνατότητα του υλικού να κομποστοποιείται υπό αερόβιες συνθήκες ή να χωνεύεται βιολογικά υπό αναερόβιες συνθήκες.

6. Επιδείνωση-επιδείνωση (επιδείνωση)

Μόνιμη αλλαγή στην απώλεια φυσικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν τα πλαστικά λόγω βλάβης σε ορισμένες δομές.

7.Διάσπαση

Το υλικό σπάει φυσικά σε εξαιρετικά λεπτά θραύσματα.

8. Κομποστ (comost)

Οργανικό εδαφοβελτιωτικό που λαμβάνεται από τη βιολογική αποσύνθεση του μείγματος. Το μείγμα αποτελείται κυρίως από φυτικά υπολείμματα και μερικές φορές περιέχει επίσης ορισμένα οργανικά υλικά και ορισμένες ανόργανες ουσίες.

9. Κομποστοποίηση

Μια αερόβια μέθοδος επεξεργασίας για την παραγωγή κομπόστ.

10.Κομποστοποίηση-κομποστοποίηση

Η ικανότητα των υλικών να βιοδιασπώνται κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης.

Εάν δηλωθεί η ικανότητα κομποστοποίησης, πρέπει να δηλωθεί ότι το υλικό είναι βιοαποικοδομήσιμο και αποσυντίθεται στο σύστημα κομποστοποίησης (όπως φαίνεται στην τυπική μέθοδο δοκιμής) και είναι πλήρως βιοαποικοδομήσιμο στην τελική χρήση του κομπόστ. Το κομπόστ πρέπει να πληροί τα σχετικά πρότυπα ποιότητας, όπως χαμηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, χωρίς βιολογική τοξικότητα και χωρίς εμφανή διακριτά υπολείμματα.

11. Διασπώμενο πλαστικό (διασπώμενο πλαστικό)

Υπό τις καθορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, μετά από ένα χρονικό διάστημα και που περιέχει ένα ή περισσότερα βήματα, η χημική δομή του υλικού αλλάζει σημαντικά και ορισμένες ιδιότητες (όπως ακεραιότητα, μοριακή μάζα, δομή ή μηχανική αντοχή) χάνονται ή/και το πλαστικό είναι σπασμένο. Για τη δοκιμή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τυπικές μέθοδοι δοκιμής που μπορούν να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στην απόδοση και η κατηγορία θα πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τον τρόπο υποβάθμισης και τον κύκλο χρήσης.

Βλέπε βιοδιασπώμενα πλαστικά. κομποστοποιήσιμα πλαστικά? θερμοδιασπώμενα πλαστικά. φωτοδιασπώμενα πλαστικά.

12.Βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό (βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό)

Κάτω από φυσικές συνθήκες όπως χώμα και/ή αμμώδες έδαφος ή/και ειδικές συνθήκες όπως συνθήκες κομποστοποίησης ή συνθήκες αναερόβιας χώνευσης ή σε υδατικά υγρά καλλιέργειας, η αποικοδόμηση προκαλείται από τη δράση μικροοργανισμών στη φύση και τελικά αποικοδομείται πλήρως σε διοξείδιο του άνθρακα. CO2) ή/και μεθάνιο (CH4), νερό (H2O) και μεταλλοποιημένα ανόργανα άλατα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτά, καθώς και νέα πλαστικά βιομάζας. 

Δείτε: Διασπώμενα πλαστικά.

13. Πλαστικό διασπώμενο με θερμότητα και/ή οξείδια (πλαστικό που αποικοδομείται με θερμότητα ή/και οξείδιο)

Πλαστικά που αποικοδομούνται λόγω θερμότητας ή/και οξείδωσης.

Δείτε: Διασπώμενα πλαστικά.

14. Φωτοδιασπώμενο πλαστικό φύλλο (φωτοδιασπώμενο πλαστικό φύλλο)

Πλαστικά που υποβαθμίζονται από τη δράση του φυσικού ηλιακού φωτός.

Δείτε: Διασπώμενα πλαστικά.

15.κομποστοποιήσιμο πλαστικό

Ένα πλαστικό που μπορεί να αποικοδομηθεί και να αποσυντεθεί υπό συνθήκες κομποστοποίησης λόγω της διαδικασίας βιολογικής αντίδρασης και τελικά να αποσυντεθεί πλήρως σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), νερό (H2O) και ανοργανοποιημένα ανόργανα άλατα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό, καθώς και σε νέα Βιομάζα, και η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, η δοκιμή τοξικότητας, τα υπολειμματικά υπολείμματα κ.λπ. του τελικού κομπόστ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.


Ώρα δημοσίευσης: 18 Μαΐου 2021